Klub železničných modelárov Vrútky

Stanovy

Stanovy

Klubu železničných modelárov

Vrútky

 

Článok I.

Názov a sídlo klubu

1. Názov organizácie pôsobiacej v Slovenskej republike je:

Klub železničných modelárov Vrútky

2.  Sídlom Klubu železničných modelárov Vrútky, je okresné mesto Martin.

Adresa sídla Klubu železničných modelárov je :

Ivan Jandík

Kernova 8/7 Martin 03601

3. Klub železničných modelárov vo Vrútkach , ďalej len KŽM, je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva na území Slovenskej republiky.

 

Článok II.

Poslanie a hlavné úlohy KŽM

1. KŽM je dobrovoľná organizácia združujúca železničných modelárov.

2. Hlavným poslaním KŽM je koordinovať a organizovať záujmovú a športovú činnosť v oblasti železničného modelárstva.

3. V rámci svojej pôsobnosti organizuje rozvoj modelárstva.

4. Organizuje vlastné súťaže, výstavy, propagačné akcie so železničnou a modelárskou tematikou.

5. Spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí.

 

Článok III.

Členstvo v KŽM

1. Členstvo v KŽM je dobrovoľné, členom KŽM sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, alebo občan cudzieho štátu, žijúci na území Slovenskej republiky, starší ako 15 rokov, ktorý sa prihlási, zaplatí členský príspevok, zápisné a prevezme členský preukaz.

2.Členstvo v KŽM vzniká schválením členskou schôdzou, prijatie do KŽM môže byť zamietnuté bez udania dôvodu.

3. Členstvo v KŽM končí vystúpením, nezaplatením stanoveného členského príspevku i po výzve, vylúčením, schválením členskou schôdzou a úmrtím.

4. Členskú základňu KŽM tvoria:

–  riadni členovia

– čestní členovia t.j. fyzické alebo právnické osoby, ktorým členská schôdza za mimoriadne zásluhy pre združenie udelila čestné členstvo. Títo členovia sú zbavený úhrady zápisného a členských príspevkov a nemôžu byť volený do orgánov združenia.

Čestný člen nemá  hlasovacie právo, má hlas iba poradný.

– voľný členovia, t.j. fyzické, alebo právnické osoby, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli prispievať na činnosť KŽM, ale nemajú práva a povinnosti riadnych členov.

 

Článok IV.

Členské príspevky

1. Členské príspevky sa skladajú zo:

-zápisného

-mesačných členských príspevkov

2. Výšku členských príspevkov a zápisného pre nasledujúci kalendárny rok stanoví      výročná členská schôdza.

3. Zápisné je jednorázový poplatok, ktorý je povinný každý nový prijatý člen uhradiť KŽM do 10 kalendárnych dní odo dňa  zápisu.

4. Ročný príspevok je možné platiť jednorázovo, najneskôr do konca marca príslušného kalendárneho roku, príp. raz za štvrťrok spôsobom schváleným výročnou členskou schôdzou. Člen, ktorý nezaplatí členské príspevky ku dňu splatnosti bude penalizovaný výškou 0,5% dlhujúcej sumy za každý začatý deň. Pokiaľ bez vážnych dôvodov neuhradí členský príspevok spolu s penalizáciou do 6 mesiacov odo dňa splatnosti, bude z KŽM vylúčený.

5. Nový prijatý člen zaplatí ročne členský príspevok za prvý rok členstva v plnej výške so zápisným

6. Členský príspevok záujemcu o členstvo predstavuje polovicu členského riadneho člena.

7. Na vrátenie členských príspevkov záujemcu o členstvo po uplynutí skúšobnej doby, v prípade neprijatia za riadneho člena, nie je právny nárok.

 

Článok V.

Práva a povinnosti členov

1.Každý člen KŽM má právo:

– zúčastňovať sa podujatí organizovaných KŽM

– byť informovaný o činnosti, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti

– podľa svojich možností, schopností a záľub zapojiť sa do jeho spoločenského života,        súťaží, výstav, školení a iných aktivít a činností

– používať zariadenia, náradie a výstroj, ktoré sú majetkom, alebo užívaní KŽM

– podieľať sa na výhodách, ktoré KŽM poskytuje svojim členom

– voliť a byť volení a to priamo ,alebo prostredníctvom delegátov  (toto právo je podmienené dovŕšením 18. roku veku)

2. Každý člen KŽM je povinný:

– dodržiavať Stanovy KŽM a všetky normy upravujúce zásadné otázky činnosti KŽM

– riadne a včas platiť stanovené poplatky

– čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie

– hospodárne a šetrne nakladať s užívaným majetkom KŽM

– propagovať základné zásady modelárstva a súťaživosti v zmysle fair-play

 

Článok VI.

Orgány KŽM

1.Najvyšším orgánom KŽM je členská schôdza, ktorá je zložená z členov KŽM. Rozhoduje o všetkých organizačných a technických otázkach súvisiacich s činnosťou KŽM, je zvolaná podľa potrieb. Raz do roka sa koná výročná členská schôdza, spravidla do konca mesiaca marec nasledujúceho roku. Medzi členskými schôdzami činnosť KŽM riadi rada KŽM v čele s predsedom. Rada je volená členskou schôdzou na dobu 5 rokov.

2. Rada KŽM je v zložení:

predseda

finančný hospodár

technický referent

revízor

3. Na čele KŽM je predseda:

– je štatutárnym zástupcom KŽM

– riadi činnosť KŽM

– koná v mene KŽM vo vnútri i navonok

– vykonáva ďalšie činnosti, ktoré sú mu určené uzneseniami členskej schôdze a radou

4. Finančný hospodár :

– vedie agendu o hospodárení s finančným majetkom

– vypracováva správu o hospodárení s finančným majetkom

– dozerá a spoluzodpovedá  za správne a ekonomické využitie majetku KŽM

– na požiadanie členov rady je povinný predložiť k nahliadnutiu agendu

5.Technický referent:

– zabezpečuje činnosť KŽM

– dozerá na správne používanie a stav technického vybavenia KŽM

– zodpovedá za bezpečnosť pri práci s obrábacími strojmi

– dozerá na výber modelov na reprezentačné súťaže a výstavy domáce i zahraničné

– vedie inventár o technickom majetku a materiály

– spoluzabezpečuje s ostatnými členmi tvorivú činnosť KŽM

6.Revízor:

– dozerá na správnu činnosť rady

– dozerá a kontroluje správne využívanie finančného majetku

– je oprávnený kedykoľvek nazrieť do finančnej agendy a vedenie účtovníctva

– spoluzodpovedá aj s finančným hospodárom za včasné uzávierky finančnej agendy            v zmysle zákonov a noriem SR

– na členskej schôdzi predkladá správu revízora o zistených nedostatkoch a výsledkoch nim vykonanej kontroly

 

Článok VII.

Majetok a hospodárenie KŽM

1.Majetok KŽM tvoria členské príspevky, dotácie a iné finančné fondy, dary, pohľadávky, hmotný a nehmotný majetok a majetkové práva.

2. Zdrojom majetku sú:

– príspevky od vlastných členov

– dary od fyzických a právnických osôb

– príjmy z kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti

– príjmy z propagácie, prenájmu a predaja vlastného majetku a práv KŽM

– príjmy z podnikania, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi SR

– dotácie a granty od fyzických a právnických osôb

3.Majetok a finančné prostriedky získané zo zdrojov podľa bodu 1 a 2 sa môžu užívať výlučne na zabezpečenie poslania úloh KŽM

4. Za hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami zodpovedá predseda a finančný hospodár, ktorý zároveň zodpovedá za včasné vypracovanie ročnej uzávierky, ktorú predkladá rada na schválenie členskej schôdze.

 

Článok VIII.

Zánik KŽM

1.Klub železničných modelárov Vrútky zaniká:

– dobrovoľným rozpustením členskou schôdzou, alebo zlúčením s iným občianskym združením

– právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

2.Majetkové vysporiadanie vykoná podľa platných právnych predpisov rada KŽM za účasti revízora

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenie

1. Tieto Stanovy KŽM Vrútky nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

2. Veci neupravené týmito Stanovami sa riadia normami, ktoré schválili orgány Klubu železničných modelárov Vrútky a všeobecne záväznými právnymi normami SR.

3. Každý člen KŽM Vrútky je povinný dodržiavať a rešpektovať jednotlivé články týchto stanov, ktoré dostanú do osobného vlastníctva.

4. Zmeny a doplnky do týchto Stanov je oprávnený vykonať len najvyšší orgán KŽM Vrútky t.j. členská schôdza.

5. Tieto Stanovy KŽM boli schválené na mimoriadnej členskej schôdzi dňa 3.4.2009 vo Vrútkach.